fbpx

juridisch - Kleine LettertjesAlgemene Voorwaarden Eric’s All in IT

 

Artikel 1: Definities

1.1         Algemene Voorwaarden: het geheel van bepalingen zoals in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen.

1.2         Eric’s All-in IT: ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 66781302.

1.3         Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Eric’s All-in IT een Overeenkomst heeft gesloten of voornemens is te sluiten.

1.4         Offerte: een door Eric’s All-in IT uit te brengen specifiek op de Klant toegeschreven aanbieding van een Product of Dienst op basis van door de Klant aan Eric’s All-in IT verstrekte gegevens.

1.5         Onderhoud(en): het nemen van maatregelen gericht op de instandhouding van de levering van Producten en Diensten, waaronder doch niet uitsluitend het uitvoeren van reparaties, het beheren van websites en systeembeheer.

1.6         Overeenkomst: het pakket van wederzijdse rechten en verplichtingen dat tot stand komt door een door de Klant ondertekende en aan Eric’s All-in IT geretourneerde Offerte ofwel door acceptatie van de Klant van een door Eric’s All-in IT gedane prijsopgave voor het leveren van een of meer Producten of Diensten. De Algemene Voorwaarden maken deel uit van iedere Offerte en prijsopgave. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Eric’s All-in IT schriftelijk of per e-mail bevestigt dat zij de acceptatie van de Offerte of prijsopgave van de Klant ontvangen heeft.

1.7         Overmacht: onder overmacht wordt begrepen een tekortkoming die aan Eric’s All-in IT niet kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan de schuld van Eric’s All-in IT en die ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor rekening van Eric’s All-in IT  komt, waaronder alle van buiten Eric’s All-in IT komende oorzaken die redelijkerwijs niet te voorzien waren en als gevolg waarvan Eric’s All-in IT haar verplichtingen jegens de Klant niet of niet tijdig kan nakomen, waaronder maar niet uitsluitend gerekend storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie, storingen in hardware dan wel software of netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

1.8         Partijen: de Klant en Eric’s All-in IT gezamenlijk.

1.9         Producten en Diensten: de door Eric’s All-in IT aangeboden producten en diensten, waaronder maar niet uitsluitend wordt verstaan webhosting, mailhosting, maken en beheren van websites, hardware reparaties, systeembeheer, resellen van cloudoplossingen, en alle overige aanvullende en ondersteunende Producten en Diensten waarvan melding wordt gemaakt op de website van Eric’s All-in IT .

1.10       Systemen: het computersysteem waarop de Overeenkomst tussen Eric’s All-in IT en de Klant betrekking heeft, ook wel wordt aangeduid als platform, configuratie of server.

1.11       Website: De website van Eric’s All-in IT: https://ericsallinit.nl en aanverwante subsites.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1         De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven, Offertes, werkzaamheden en Overeenkomsten voor de levering van Producten en Diensten door Eric’s All-in IT ten behoeve van de Klant.

2.2         De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3         Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Eric’s All-in IT zijn overeengekomen.

2.4         Voor specifieke diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

2.5         In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

2.6         Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Eric’s All-in IT en de Klant zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen van deze algemene voorwaarden in acht worden genomen.

 

Artikel 3: Offertes en prijsopgaves

3.1         Alle door Eric’s All-in IT uitgebrachte Offertes en prijsopgaves zijn slechts uitnodigingen tot het doen van een aanbod aan de Klant. Door het aanvaarden van een Offerte of prijsopgave verklaart de Klant kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.

3.2         Het aanvaarden van een Offerte of prijsopgave door de Klant verplicht Eric’s All-in IT niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de (potentiële) Klant. Tot het moment dat er een Overeenkomst tot stand is gekomen kan iedere Offerte of prijsopgave door Eric’s All-in IT worden herroepen. Een samengestelde Offerte of prijsopgave verplicht Eric’s All-in IT niet tot het verrichten van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, tenzij anders is aangegeven in de Offerte of prijsopgave.

3.3         Alle Offertes en prijsopgaves van Eric’s All-in IT zijn vrijblijvend en geldig gedurende een periode van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt in de Offerte of prijsopgave.

3.4         Eric’s All-in IT baseert een Offerte bij voorkeur op een inspectie van de Systemen van de Klant. De Klant zal Eric’s All-in IT daartoe alle benodigde toegang verlenen. Wanneer de Klant niet wenst dat Eric’s All-in IT de Offerte baseert op een vooraf door Eric’s All-in IT gedane inspectie van de Systemen van de Klant, gaat de Klant ermee akkoord dat de in de Offerte vermelde prijzen slechts indicatief zijn en in een later stadium op basis van omstandigheden die bij de bij de uitvoering van de Producten en of Diensten aan het licht zijn gekomen kunnen wijzigen. Indien de Klant om die reden alsnog af wenst te zien van de levering van Producten of Diensten door Eric’s All-in IT zullen de reeds verrichtte werkzaamheden alsook onderzoekskosten bij de Klant in rekening worden gebracht.

3.5         Indien de Klant een prijsopgave van Eric’s All-in IT heeft geaccepteerd, waarvan de ontvangst is bevestigd door Eric’s All-in IT, kan de Klant niet langer vrijblijvend afzien van de overeengekomen levering van Producten of Diensten. Indien Eric’s All-in IT op dat moment nog geen werkzaamheden heeft verricht zullen er onderzoekskosten bij de Klant in rekening worden gebracht. Indien Eric’s All-in IT op dat moment reeds werkzaamheden heeft verricht, zullen zowel de reeds verrichtte werkzaamheden als de onderzoekskosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4: Overeenkomst

4.1         De Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Eric’s All-in IT de ontvangst van de acceptatie van de Klant van de door Eric’s All-in IT uitgebrachte Offerte of prijsopgave schriftelijk of per e-mail aan de Klant heeft bevestigd. Een door Eric’s All-in IT verzonden factuur of levering van een Product en/of Dienst staat gelijk aan een dergelijke bevestiging.

4.2         Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk of per e-mail geschieden.

4.3         Eric’s All-in IT is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4         De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Eric’s All-in IT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Eric’s All-in IT worden verstrekt. Tevens zal de Klant Eric’s All-in IT alle benodigde toegang verlenen tot de Systemen om uitvoering van de Producten en/of Diensten mogelijk te maken. Indien de benodigde gegevens of toegang niet tijdig en/of geheel aan Eric’s All-in IT zijn verstrekt, heeft Eric’s All-in IT het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

4.5         Een overeengekomen levertijd is indicatief en kan nimmer als fatale termijn gelden. Indien de overeengekomen levertijd wordt overschreden of indien de overeengekomen levertijd dreigt te worden overschreden, zal Eric’s All-in IT de Klant daarvan in kennis stellen.

 

Artikel 5. Prijzen en betaling

5.1         Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.2         Alle prijzen zijn bedragen in Euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW) en overige heffingen en/of retributies welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.3         Eric’s All-in IT is gerechtigd de facturen enkel op elektronische wijze per e-mail aan de Klant toe te zenden. Indien de Klant een factuur per post wenst te ontvangen, behoudt Eric’s All-in IT zich het recht voor om dat verzoek af te wijzen of de meerkosten daarvan aan de Klant in rekening te brengen.

5.4         Een abonnement kan niet tussentijds worden opgezegd. Het abonnement wordt na afloop van de overeengekomen periode telkens van rechtswege stilzwijgend verlengd met de periode waarvoor deze in eerste instantie is aangegaan. Beide partijen kunnen het abonnement tegen het einde van een overeengekomen of stilzwijgend verlengde periode opzeggen bij aangetekende post of per email met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand. Het voorgaande geldt tenzij schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen. Eenmaal betaalde abonnementsgelden worden niet gerestitueerd.

5.5         De Klant is gehouden om elk factuurbedrag binnen veertien dagen na factuurdatum aan Eric’s All-in IT op de door Eric’s All-in IT aangegeven wijze te voldoen, tenzij op de factuur een afwijkende betaaltermijn is vermeld.

5.6         Bezwaren tegen de hoogte van de facturen of de geleverde Producten of Diensten schorten de betalingsverplichting niet op.

5.7         Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde betalingstermijn dan wel wanneer het betreffende bedrag niet middels automatisch incasso kan worden afgeschreven van de bankrekening van de Klant, is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is dan de wettelijke rente verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten. Eric’s All-in IT is gerechtigd alle kosten die zij moet maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van kosten voor juridische bijstand, op de Klant te verhalen. Een ingebrekestelling ter zake mag elektronisch worden verzonden als de klant heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur.

5.8         Indien de klant een factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Eric’s All-in IT  gerechtigd – zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor schade – om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Klant al zijn verplichtingen jegens Eric’s All-in IT geheel is nagekomen. De genoemde opschorting van de verplichtingen kan onder meer bestaan uit het afsluiten van de Producten en Diensten. De aan de heraansluiting verbonden kosten, die worden vastgesteld op een bedrag van 35,00 euro worden bij de Klant in rekening gebracht.

5.9         Eric’s All-in IT behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds te wijzigen. Zij zal de Klant hiervan ten minste een maand voor de datum waarop de gewijzigde prijzen van kracht worden schriftelijk, per e-mail in kennis stellen. Indien de Klant een prijswijziging niet accepteert, heeft de Klant het recht om binnen veertien dagen na dagtekening van de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de prijswijziging betrekking heeft schriftelijk per aangetekende post te ontbinden tegen de datum waarop de gewijzigde prijzen van kracht worden.

5.10       Eric’s All-in IT behoudt zich het recht voor om eenmaal per jaar zonder voorafgaande kennisgeving prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, zoals die wordt vastgesteld door het CBS voor het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de prijzen worden verhoogd. De verhoging van de prijzen als bedoeld in dit artikel geven de klant geen recht om de Overeenkomst dientengevolge te ontbinden.

 

Artikel 6: Hosting

6.1          De Klant is ten alle tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de geïnstalleerde software op de aan hem ter beschikking gestelde hostingruimte tenzij de Klant bij Eric’s All-in IT een abonnement heeft afgenomen waarin de verantwoordelijkheid voor zowel het updaten als de beveiliging van de software bij Eric’s All-in IT ligt.

6.2         De Klant onthoudt zich van alle handelingen waarbij overige klanten van Eric’s All-in IT of internetgebruikers worden gehinderd of schade wordt toegebracht aan de server(s) van Eric’s All-in IT.

6.3         Indien op de hostingruimte van de Klant software aanwezig is die schade kan toebrengen aan anderen of aan de server, is Eric’s All-in IT gerechtigd de hostingruimte te deactiveren totdat de Klant de software heeft verwijderd en maatregelen heeft genomen ter voorkoming van het opnieuw plaatsen van de software. Bij deactivatie van de hostingruimte, zal Eric’s All-in IT de Klant onmiddellijk op de hoogte stellen van de onderbreking van de diensten.

6.4         De Klant zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Eric’s All-in IT die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden.

6.5         Bij publicatie van materiaal dat in strijd is met het Nederlands recht, ontvangt de Klant een waarschuwing en het verzoek het materiaal te verwijderen binnen een door Eric’s All-in IT bepaalde termijn. Indien het betreffende materiaal niet wordt verwijderd is Eric’s All-in IT gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of te beëindigen zonder dat de Klant recht heeft op restitutie.

6.6         De Klant vrijwaart Eric’s All-in IT voor alle schade als gevolg van bovenstaande.

 

Artikel 7: Garanties

7.1         De garantieverplichtingen van Eric’s All-in IT zijn beperkt tot hetgeen in dit artikel is omschreven tenzij uitdrukkelijk andere of aanvullende garanties schriftelijk zijn overeengekomen.

7.2         Eric’s All-in IT zal zich naar beste vermogen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Eric’s All-in IT worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Eric’s All-in IT uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden schriftelijk overeengekomen.

7.3         Eric’s All-in IT garandeert niet dat de Producten en Diensten zonder onderbreking en/of fouten of gebreken zullen werken of dat alle fouten of gebreken zullen worden verbeterd. Voor het herstellen van fouten is Eric’s All-in IT afhankelijk van leverancier(s) en derden. Voorts wordt niet gegarandeerd dat de Klant gevrijwaard is van vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens. Eric’s All-in IT kan evenmin garanderen dat de Klant geen hinder en/of schade ondervindt van door Eric’s All-in IT geleverde Diensten, waaronder Onderhoud. Eric’s All-in IT is nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder gemiste inkomsten van de Klant, die daaruit voort zou kunnen vloeien.

7.4  Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Eric’s All-in IT fungeert bij de aanvraag slechts als bemiddelaar en kan geen garantie bieden dat een aanvraag werkelijk wordt gehonoreerd.

7.5         In het geval de ter beschikking gestelde zaken in eigendom zijn van een derde zijn met uitsluiting van deze Algemene Voorwaarden de door de derde gehanteerde garantiebepalingen van toepassing tenzij de derde samen met Eric’s All-in IT en de Opdrachtgever schriftelijk anders overeenkomen. Door Eric’s All-in IT worden geen garanties gegeven op zaken die via Eric’s All-in IT geleverd zijn doch waarop garantievoorwaarden en/of leveringsvoorwaarden van derden van toepassing zijn. Evenmin wordt enige garantie gegeven op door Eric’s All-in IT verstrekte adviezen en verleende diensten.

7.6         In het geval de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eric’s All-in IT, eigenhandig wijzigingen in de door Eric’s All-in IT geleverde Producenten of Diensten aanbrengt of doet aanbrengen vervalt ieder recht op garantie. Voorts is Eric’s All-in IT dan gerechtigd het Onderhoud te beëindigen zonder dat enige verplichting tot restitutie van abonnementsgelden tot een maximum van één jaar van de overblijvende originele contractsperiode of enig recht op schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1         Eric’s All-in IT is uitsluitend aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waardoor de Klant schade lijdt, voor dat zover uitdrukkelijk blijkt uit dit artikel en uit artikel 7 (Garanties) en voorts voor zover zij daarbij niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen. Iedere aansprakelijkheid van Eric’s All-in IT voor enige andere vorm van schade van de Klant of derden is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van directe en indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, verlies van gegevens of immateriële schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de bedrijfsleiding van Eric’s All-in IT.

8.2         De totale aansprakelijkheid van Eric’s All-in IT voor de schade die hierdoor is veroorzaakt is beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Bij Overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag (exclusief btw en kosten) over de laatste zes maanden.

8.3         De Klant vrijwaart Eric’s All-in IT voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de Klant geleverde Producten en Diensten van Eric’s All-in IT dan wel het handelen van de Klant in strijd met de verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 9: Overmacht

9.1         In geval van Overmacht zal Eric’s All-in IT de Klant hiervan onverwijld schriftelijk, per e-mail of via de Website op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de Overmacht en de bepalingen van de Overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.

9.2         In geval van Overmacht is Eric’s All-in IT gerechtigd de uitvoering van de Producten en Diensten gedurende de Overmacht op te schorten, of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

9.3         Tekortkomingen in de uitvoering van een Overeenkomst in geval van Overmacht kunnen niet aan Eric’s All-in IT worden toegerekend en geven de klant geen recht tot ontbinding of opschorting van de Overeenkomst of op schadevergoeding.

9.4         Er vindt geen restitutie plaats van de door de Klant vooruitbetaalde gelden.

Artikel 10: Intellectueel Eigendom

10.1       De intellectuele eigendomsrechten op alle Producten en/of Diensten die Eric’s All-in IT in het kader van de Overeenkomst heeft ontwikkeld of aan de Klant ter beschikking stelt, blijven berusten bij Eric’s All-in IT en/of de derde(n) van wie Eric’s All-in IT  het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Producten en/of Diensten aan de Klant ter beschikking te stellen. De Klant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van deze Producten en/of Diensten.

10.2       Eric’s All-in IT zal de bronbestanden (zoals websitebroncode) van geleverde Producten en/of Diensten aan de Klant ter beschikking stellen nadat de betreffende factuur of facturen zijn voldaan.

 

Artikel 10: Geheimhouding

10.1.     Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

10.2.     Eric’s All-in IT zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de Diensten van Eric’s All-in IT, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Eric’s All-in IT daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Eric’s All-in IT zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

10.3       Eric’s All-in IT is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de aan de Klant geleverde eindproducten, voor zover daarbij geen informatie van de Klant in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

10.4.     De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

Artikel 11: Ontbinding en opschorting

11.1       Eric’s All-in IT is gerechtigd, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekende brief of per e-mail te ontbinden of op te schorten, onverminderd het recht van Eric’s All-in IT  om in plaats van ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:

  • het faillissement van de Klant is aangevraagd dan wel de Klant in staat van faillissement is verklaard;
  • de Klant surseance van betaling of van toepassing verklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft aangevraagd of verkregen;
  • op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Klant beslag wordt gelegd of indien de Klant anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;
  • de Klant tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst en dit verzuim niet binnen 14 dagen na verzenddatum van een ingebrekestelling is opgeheven;
  • de Klant informatie verspreidt en die informatie en/of de verspreiding daarvan krachtens nationale of internationale wetgeving en/of andere regelgeving verboden is, discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend is en/of in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden, waaronder – doch niet uitsluitend – wordt verstaan crimineel dataverkeer, beledigende uitingen, het verzenden van spam, waaronder begrepen het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud, het zich toegang verschaffen of proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet tot toegang gerechtigd is (hacken), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van kinderpornografie en het aanzetten tot oproer, een en ander exclusief door Eric’s All-in IT te beoordelen.
  • de Klant valse of onjuiste persoonsgegevens aan Eric’s All-in IT heeft verstrekt en/of heeft verzuimd wijzigingen in de persoonsgegevens aan Eric’s All-in IT te verstrekken;
  • de Klant de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan of heeft verlengd;
  • de Klant heeft nagelaten om Eric’s All-in IT die informatie te verschaffen waarvan de Klant wist of redelijkerwijs had moeten weten dat het voorhanden zijn van deze informatie bij Eric’s All-in IT noodzakelijk was voor de nakoming van de verplichtingen door Eric’s All-in IT jegens de Klant.

11.2 Het opschortingsrecht houdt in dat Eric’s All-in IT bevoegd is de Producten en/of Diensten of een onderdeel daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken. Eric’s All-in IT zal de klant hiervan vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Eric’s All-in IT kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen blijft tijdens de buitengebruikstelling onverminderd bestaan. De klant blijft bovendien gehouden tot betaling gedurende de resterende periode van de overeengekomen minimumlooptijd van de Overeenkomst.

11.2       Indien de Klant een consument (een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf) is en de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van een Product, heeft de Klant het recht, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst binnen zeven werkdagen na ontvangst van het Product schriftelijk of per e-mail te ontbinden. De Klant dient het ontvangen Product alsdan binnen vijf werkdagen na ontbinding in dezelfde staat als waarin zij is afgeleverd, namelijk ongebruikt, onbeschadigd, en in de originele verpakking en met alle daarbij behorende documentatie, garantiebewijzen, accessoires en verpakkingsmaterialen, inclusief de originele pakbon, aan Eric’s All-in IT  te retourneren. Het terugzenden van het geleverde Product komt geheel voor rekening en risico van de Klant. Eric’s All-in IT adviseert de Klant dan ook geleverde Producten alleen per aangetekende en verzekerde post terug te zenden.

11.3       Indien de Klant een consument (een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf) is en de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van een Dienst, gaat de termijn van zeven werkdagen in op de dag waarop de Overeenkomst is gesloten. De Klant heeft geen recht op ontbinding van de Overeenkomst binnen de hierboven genoemde termijn van zeven werkdagen, indien de levering van de Dienst met instemming van de Klant is aangevangen binnen de termijn van zeven werkdagen na totstandkoming van de Overeenkomst, Eric’s All-in IT de Dienst in een keer heeft verricht en/of Eric’s All-in IT reeds een aanvang heeft genomen met de uitvoering van de Overeenkomst. Dit recht op ontbinding bestaat niet indien het Product tot stand is gebracht overeenkomstig door de Klant opgegeven specificaties en/of indien het Product duidelijk persoonlijk van aard is en/of het maatwerk betreft.

11.4       Indien Eric’s All-in IT op grond van dit artikel de Overeenkomst ontbindt, wordt elke vordering van Eric’s All-in IT op de Klant direct opeisbaar.

 

Artikel 12. Wijzigingen en aanvullingen

12.1       Eric’s All-in IT heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden minstens een kalendermaand voordat deze van kracht worden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. De Klant is alleen dan gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen per de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële en aantoonbare verslechtering van de positie van de Klant inhouden.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1       Op deze Algemene Voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2       Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Eric’s All-in IT .

 

 

Momenteel zijn allround IT-services zeer gewild. De vraag is groot.

Heeft u interesse neem dan zo snel mogelijk contact op.
[contact-form-7 id="77" title="Contactformulier 1"]

Kantoor (bezoek op afspraak)

Assendorperdijk 1
8012 EG Zwolle

Openingstijden

M-V: 08:00 - 20:00
ZAT: 09:00 - 18:00
ZON:10:00 - 16:00

Toch liever bellen?

085 - 06 04 306

Appen met Eric
1
Hi, kan je ergens hulp bij gebruiken?
Stel je vraag gemakkelijk via Whatsapp.
We helpen je graag😁